myfair-logo전 세계 박람회 참가를 간편하게
 • 나의 박람회 찾기
 • 나의 박람회 업무
  • 마이페어 소개
  • 로그인
  산업군선택
  국가선택

  몰도바 박람회 일정

  몰도바 박람회 일정

  몰도바 박람회 일정
  박람회 일정박람회 명장소
  2022년 12월 예정

  CHRISTMAS AT HOME 2022

  CHRISTMAS AT HOME 2022
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 2월 예정

  EAWSC CHISINAU + WINE WEEK 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 03월 03일(금) - 05일(일)

  BEAUTY MOLDOVA 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 03월 29일(수) - 04월 01일(토)

  MOLDCONSTRUCT 2023

  MOLDCONSTRUCT 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 03월 29일(수) - 04월 01일(토)

  MOLDENERGY 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 3월 예정

  CELEBRATION MOLDOVA 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 04월 07일(금) - 09일(일)

  EASTER FAIR 2023

  EASTER FAIR 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 04월 07일(금) - 09일(일)

  TOURISM. LEISURE. HOTELS. 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 05월 18일(목) - 20일(토)

  PACKAGING. DEPOT MOLDOVA 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 5월 예정

  KID’S EXPO 2023

  KID’S EXPO 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 5월 예정

  몰도바 식품 기술 박람회 2023

  FOOD TECHNOLOGY 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 08월 18일(금) - 20일(일)

  루마니아 몰도바 학용품 박람회 2023

  SCHOOL FAIR 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 09월 21일(목) - 24일(일)

  MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2023

  MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2023
  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 9월 예정

  IMOBIL MOLDOVA 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 10월 19일(목) - 22일(일)

  FARMER 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo
  2023년 10월 19일(목) - 22일(일)

  MOLDAGROTECH 2023

  몰도바 키시나우
  I.E.C. Moldexpo